Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

The Treasury of Light

To Thisavrofylakio tou Fotos

Photo from: Chris Johnston in flickr.

Beloved, you’ve opened your hearts, you’ve communed the love of the source. Let your breath create the cycle that is needed in order to for this love to be transmitted, this pure essence of your heart to all the planetary network of light...

I anchor my presence fully into this space. Accept the blessings of the Divine Mother, the blessings of the angels who are coming with me now. The angels of the Divine Mother who are working unceasingly from morning to night, continuously and uninterruptedly, serving the Light, serving Love and the heart of each one. Taking care of the treasury of light in each soul, looking after the flame of the divine Mother in the hearts of people. This flame has lit in millions of hearts on earth and it is time when silence will break. It is a time where the hearts will speak, it is a period where where the hearts will speak and will be heard. Peace needs to come, the light needs to come into these hearts where the darkness of ignorance, the darkness of forgetfulness has covered the altar of the Mother within. They ignore the children of the world, they ignore the purity of existence that coexists with them.

This Easter will be different for all of you (*refers to the period of the Orthodox Easter, in April). You need to prepare your hearts to receive more love, to be connected to the Source. The first revelation will happen in humanity this Easter and so it will give her an opportunity to return back to peace, to return back to love, to listen to the hearts that speak, the hearts that she kept for so long in silence. She didn’t allow them to speak. The energy itself will support those hearts to step forward and speak to all the world. You are also part of these hearts. The world is connected with you. You do not need to go somewhere in order for all others to see and listen to this voice. Your voice is being heard through the connection you have with the Source.

The mobilizations that will happen will help humanity in realizing the new voice, the voice of the heart that all together will be speaking that specific moment, and so the lie will cease for a moment. It will take strength, it will grow because that will be its first defeat. And then the truth of the heart will come again, it will lift the veil and step forward. Then it will be the second time and a third one will follow. Be sure that everything takes place in divine order. You are safe and protected. Some souls have chosen to come forward and make a sacrifice. These souls have made this choice long before in order to offer humanity one more opportunity to return back to purity, to clearness and to the alignment with the Christed energy.

The belief systems and the economic systems are about to change in a very short time on global level. This will be the first change that will happen on global scale and will help many more hearts in speaking their truth, to communicate their truth, to transmit their truth, giving an opportunity to all these souls, to all those wandering light workers who got confused along their path. Who do not know where are they going, why they are going and they’ve forgot it on the way. A redefinition is required and this will take place in your essence, inside the treasury of Light which needs to be renewed by the grace of the Holy Spirit, with the Light of the Mother, with the connection to the Father, and this renewal needs to take place every day. So allow now this renewal take place.

I touch your hearts and strengthen this flame now. See this flame that reaches up to the Source. You are this flame! Everything else is just a manifestation. The essence is the flame. The wrapper is there and was build throughout the centuries in order to protect the flame; that’s what it does, that’s its service.  These are your bodies from the physical to the spiritual and beyond to your light bodies while they unfold upwards and beyond and become one with the monad and the soul. The flame is your essence!

See this flame being connected to millions and billions of other flames on earth. See this living grid of Light that is now growing in order to hold the Christ energy on the planet. See it, feel it and you will notice that children have bigger flames. The children are the bringers of the dawn, and see how they treat them and how humanity face them today. These huge flames hold the connection to the Source, they are open channels of communication with the angels. The first revelation will allow these greater flames be united with the lesser ones!

So what you can do in this month for the strengthening of the field of light is the union of your flame with all other flames. To enfold the entire planet in the golden light, the golden vibration, and see the rings of pink-purple light being formed that are uniting all these flames together. More alignment with your heart, that’s what is needed. The heart will open the way, that’s the way and the path of fearlessness. That’s where you need to walk, there where the saints, the angels and the Masters walk. Since you are connected with them, you can walk on this path. Nothing can forbid you from doing it. There isn’t anything. Just ignorance. Now you know. So walk on this path and you will be connected with many lights and the union of all these lights will take place with a greater one.

Now place your left hand on your heart and say:

“I allow the greater flame to embrace me. I allow truth to be expressed through me. I am free. I am free. My soul is one, and I am one too. There is no duality. Unity is the way!”

Now feel your connection beloved. Feel your connection with me, your connection with the Christ who opens the dimensions for you, who opens the portal of Love for the world and commune from this Love. Soften the emotions, the desires, tensions, wants. As much as you can soften them and hold this energy, your inner power, in order to be able to walk on the path of the saints and angels, the Masters of Light who will guide you. You are the guardians of your brother/ sister. Remember this every day, every moment. You are blessed!

Mary Magdalene.

 

Become Bearers of Holiness in Humanity!

 

Beloved hearts, flowers in the garden of the divine, take care of your hearts. Take care of the flowers of your heart, water them every day. Do actions of love.

The angels are fed with your every act of love and kindness and they offer so much more as channels through your actions. Through your glance, through your word.

The Mothers of the World need to unite, need to contribute now more than ever before. Become one with the mothers of the world and let your heart grow more, to contain more of all these beings that are in pain. All these beings that are suffering now.

Allow them to commune from your heart by communing from ours. Become the bearers of holiness in humanity. Allow grace to be grounded, now like never before my beloved children you need to do this.

Know that grace and my help will be by your side!

Mother Mary.

 

Want to create a life that you love? Find out more!

 
 

© 2004 - 2016 Angels House UniversityTM  - All Rights Reserved.

Copyrights and Terms of Use for the website www.angelshouse.eu