Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

The Planetary Hologram & Creative Love!

Beloved lightworkers, you are in the midst of changes on the planetary hologram called earth. These procedures have already begun and will be completed in 2011. Remain calm now, breath and release.

These procedures will release from the mind, the thoughts, your being, your physical vehicle, all the bounded energy that was used in a wrong way, and now it needs to be released. Through the process of the lessons you have come here, the lessons each one of you has received in this or in their past incarnations. The time for the next step has come. The time Beloved Lightworkers it is now here.

The energies of chaos will spread on Earth. This time you need to hold your rod of mastery. To remain unshakable, in balance and aligned with what you truly are. With your Divine Self. Now as never before you are called to align with this and to bring it here on Earth, empowering the grids, empowering your fellow people and balancing in your lives.

Beloved ones, you don't need to be afraid of the energies of chaos. While you are balanced, these energies of chaos don't touch you because you have the rod of mastery. You need to enter in the center of your heart. Invite the people to do the same, because only there exists the absolute balance of the forces of Creation, the energies of the only truth; of Love aligned with what you really are, as the Divine Self.

Beloved light workers, you will see now, in your lives,  a bigger pressure predominating. You will also see cycles closing and new cycles opening. What you need to do now is to take a deep breath from everything you were and to release them, because what you are you discover it now. Through the divine guidance, through the channel of your Divine self comes now. It comes to complete your self in your consciousness.

The angels of the Christ consciousness have come to Earth as never before. Working on the grids, aligning the meridians, bringing balance, but in simultaneous vibration are also the energies of chaos which try to raze anything that has been created.

2870247608_8b4095c651_b

Photos from shotam and naoK in Flickr Central.

Now come in your heart, come in the center of your heart and tell me if you fear. Is there any fear? If there isn't any fear, remain there. Stay in your heart, breathing in and breathing out. Living, feeling, inhaling the breath of the Divine that you are. For all those who have fear in their hearts, go now up into your brain, in your head. Remain in the center of your head and look up, letting these energies to come in. Receive now these energies that I send you along with the angels of the Christ consciousness

If you feel a pressure on your head, a numb, let it come in and from there allow it slowly-slowly to come down in your heart, dissolving any false fears the mind has laid in the center of the heart. Let it flood with the essence of the absolute Creative Love. Come beloved ones, you can do it.

I am sure that you can do it, just letting these qualities to flow in, to soften and lighten the heart. And now feel the space of the heart as it broadens and starts encompassing all your consciousness like a sphere of pink-purple light. And now see that I come in you carrying the absolute Christ consciousness in you, and there we become one now. Me and you, as One. Feel the energy of the Living Christ flowing in your consciousness and breath from this as you become one with me.

Anything that does not belong in the Law of Love, in the pure Creative Love, now is being removed from your consciousness. Any thoughts are cleansed, blueprints, phobias and fears. Release beloved ones, in this living pulsating light. Including only Love. And I now place in the center of your heart,  a small book, in miniature, golden. It has the language of the Light, sacred geometries and fire letters. The book of Pistis Sophia in the center of your heart.

I remove the clothes that have fell on your Light Body, which you call the veil of forgetfulness, and I place a white tunic, of the purity of Spirit. And I call my twin flame Mary Magdalene to enter from the left of your field, in that space which has been created. And we both stand in front of you bringing to your mind the absolute balance of the male Christ and female Christ. By reaching out our right and left hand we embrace you with love. Each one of you and all together the same time. Balancing the two qualities, Pistis Sophia (Faith-Wisdom), in your consciousness, in your being.

These qualities are the key for this coming period, in order for you to balance when the energies of chaos are like a tornado around you, like a typhoon, and you sit in the center of this cyclone. Remain calm and sure that Love is present and you can stop any storm, earthquake, volcano, tsunami, any energy of nature that obeys in the Law of Love. Establishing the Law of Love, of Creative Love Pistis Sophia in your heart, invoking this energy in combination with the energy of the Holy Spirit, miracles will be present every day in your life.

We now call forth together, me and Mary Magdalene, the Holy Spirit, who comes in your consciousness like a white dove, and sits on your right shoulder. And now we touch your heart, and the Holy Spirit changes to energy, shining and opalescence, which does spirals around you and merges in your aura.

The time has come, Beloved Light Workers, to move forward, and this is so important as never before in the history of Earth. So I am here to listen to any questions you want to ask for this period of trial the planetary hologram you call earth goes through, till 2011.

Question: In relation with the lesson we have today, the subconscious mind, we wish to receive any guidance, if the Spirit can support the cleansing process of the subconscious mind, in order to happen faster, since miracles are present.

Of course beloved can happen. By calling the Creative Energy of Love to enter in your mind, in the heart of the mind, and asking her to spread everywhere in all the brain cells. Do it now. Repeat:

“I call forth the Creative Energy of Love, to come like a storm, like a waterfall of energy and to flood the mind, the heart of the mind, and to spread everywhere, and to wash, to cleanse, to release all the brain cells that do not hold the highest energies of the Creative Love of God.”

And now feel your head. Feel it down at the base of your skull. Do you feel it? Feel it now more intensely at it creates a cleansing flow. Feel it now as they are cleansed from the moment you were born in this incarnation up to this moment through the Law of Love where nothing can resist to this. And now ask from the Holy Spirit. Affirm:

“I call forth the Holy Spirit, to seal this process, filling with Light the 24 major centers of the brain, and the 54 stations that transmit messages in my brain. I ask the 144 portals of the mind to open now and to receive only the Holy-spiritual Energy Pisti-Sophia – Shekina, Shekina, Shekina, Shekina. Amen. Amen. Amen.”

And now see the process and feel it in your brain, in the mind and your intellect taking place. Beloved we are here to support you in the process. We are here because the new teachings of the Light have to be told, which bring the New Dawn. Where the planetary hologram called earth will become the Paradise on Earth, and this will be more anchored as never before, while you are working with these new energies, while more people come to this. While they realize that the energies of chaos which existed, exist, but will stop to exist, when the paradise anchors completely. When the kingdom, the New Jerusalem, shines on Earth.

The work with Lord Maitreya is being completed in the consciousnesses of people. The plan will carry on directly and completely towards the final alignment. The energies will be so strong as never before. Hold onto your seats as I come forward more and more, while my presence will be so alive as never before. Not only knocking the doors, but shaking up the planet, because the time has come.

Through the love of the universe, through the Absolute Creative Truth of the Light,

Master Sananda

Channeling from the Ascension Workshops, Oct.09, Athens

© Intellectual Rights

You are Free to: Print, save in your P.C., share with friends, according to the following conditions: You must mention the author, the creator of this work and the website www.angelshouse.eu | The Following are Not Allowed!

 

© 2004 - 2016 Angels House UniversityTM  - All Rights Reserved.

Copyrights and Terms of Use for the website www.angelshouse.eu