Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

The Frequencies of Completion!

channeling sirius 6 11 16

Photo from: Alexandros Maragos in flickr.

Beloved, we greet you now through the fields of pure truth and embrace the group with our energy, with the 33 frequencies of Sirius.

We are glad to be here again in this space, working with your heart in connection with the heart of the Earth and with the anchoring of the new light frequencies that takes place this moment on the Planet.

The Iridescent Opal Ray!

The iridescent opal ray is being connected now to the central Sun of our Galaxy and to the photon belt, helping humanity connect the heart with the ego. The ego and the heart need to connect in order to function as one.

So you are ready to move on to the creation of a new consciousness but for this to happen you need to get off duality. The situations being created are calling you to activate your Inner Master. The Inner Master is the purpose and your mission. Observation on the present moment, each moment, is required in order to activate the Inner Master.

You noticed that many people are in anger, rage, disappointment and other people experience a period of absolute balance. This happens because the ego comes forward, limiting the frequency of the heart’s energies. The purpose of this ray is to bring the ego to the heart so to function through the all-universal vibration of unconditional love. This is about to be anchored on Earth and the ray, the opal ray, works for this purpose.

The Frequencies Reactivate & Re-program the DNA!

It’s also a period where the DNA is reactivated and reprogrammed with the light frequencies of infinity that come through the Central Sun of our Galaxy, anchoring this light frequency in the DNA, inside every human being.

It is a period characterized by the closing of a 9-year cycle and the beginning of a new. Completing all karmic lessons which began since 2007 (2+0+0+7= 9) up to this moment 2016 (2+0+1+6= 9). Number 9 represents the frequencies of completion, the re-evaluation of relationships and service through unconditional love.

The Portal for the Completion of the Cycle!

Many of you may have noticed that issues regarding total sort out are surfacing more frequently during the last period in the outer world and in your life. You are called to face and resolve any unfinished issues having to do with your health, your relationships and behaviour patterns. If this is happening in your life, know that it happens to the rest of the planet too. You are given the time now to finish with the old before beginning with the new! 

The next 2 months are very important, because they offer you the opportunity to finish once and for all with whatever you are ready to release and so to move forward. It will be more and more difficult to act through the victim consciousness now, because you are called into action, in order to finish with the challenges which began long time now. By adding more acts of unconditional service in your life and the service towards others is one of the most effective things you could do in order to balance and resolve old karmic debts.

The Frequencies of Completion!

The heart of the Earth is already attuned to the frequencies of completion and vibrates on unconditional love, preparing the field of the new light frequencies for the Planet and humanity.

The numerical codes, the light harmonics, the frequencies which were anchored in the past 8.8.8, 9.9.9, 10.10.10, 11.11.11, 12.12.12 are now accessible to humanity without you having to wait the dates or a specific moment for these portals to open. These portals of light with the harmonics, the numerical frequencies or light codices opened from 2005 to 2008 and were anchored on Earth.

Since then the heart of the Earth offers them to humanity and the people on Earth. So you can connect with each one of them, helping yourself and all around you to move forward on the evolutionary line, to get closer to the heart, bringing the ego closer to what the heart vibrates, and to find balance in their life. The Earth and humanity has stepped into this process now!!

You will see many people who are in confusion are disappointed, troubled. The tension, anger, rage they send out are coming from the mind of the ego; but what is needed is just a breath, an attunement with the field of the heart and then you can say through gratitude: “Thank you for the mirroring, for the lesson I need to see, which I need to transmute in order to evolve”.

But in the case where the mind speaks or the ego in the mind will always find criticism, the tendency for victimization as a fertile ground to move on, but this will not bring balance. Get off the role of the victim, you are conscious creators of your reality and you have all the dynamic and the mastery that is needed in order to take responsibility of your actions! Beloved, the time has come for your self mastery, for the responsibility, for your next step and this time is now

The Harmonic Frequencies of Light are the following:

8.8.8 | Re-patterning, Re-activation of the DNA to Infinity!

This frequency helps you re-pattern the DNA in your cells, re-programming and activating the Matrix of Divine Light in your genetic code (DNA). You can use it for healing and closing of any wounds.

9.9.9 | Alchemy & Transmutation!

You can use this frequency to transmute any energies that are showing up on the foreground, the ones that are surfacing. Helps in new beginnings. Opening and closing of cycles.

10.10.10 | Crystalline Frequency: Transparency - Clarity!

Related to the planetary crystal grid of light. To connect more easily with the physical and etheric crystals. It can help you in accessing information and to establish resonance in order to bring the new information of light you need each moment.

11.11.11 | Quantum Station: Leap to a New Consciousness! 

This harmonic frequency helps you get into action and to make the turn in your reality. It transmits the codes that you need and are necessary for the evolution and manifestation into action of the new realizations.

12.12.12 | Christ Consciousness!

This harmonic frequency helps you connect with the Christ Grid, bringing unity among people. Understanding, compassion and communication of information with prudence, supports you in the completion of the cycle.

So like we told you these frequencies are now accessible for all of you and you can work with them every day without waiting for the specific tonal frequency to come, according to the dates. You can combine them with the hours of the day and ask for their activation in your DNA, in your consciousness, in the lightship of your spherical consciousness.

Very simply, in a simple way say “Activation of Frequency…” and then say the harmonic frequency you want and experience it as it flows in your system, in your spherical consciousness.

You can experiment now with frequency 12.12.12. Say “Activation of Frequency 12.12.12.”. The function of this intention is perfectly harmonized with the heart of the Earth and so through the Earth’s heart these frequencies will be flowing through the Christ grid, through the crystal grid and the quantum grid in your consciousness, helping you move further, offering humanity a new possibility, to make the next step and move forward.

Beloved ones, the time for change has come! The turn of humanity towards unconditional love takes place rapidly. Anything old and worn out, the old energies and frequencies are being rejected by Earth herself and the energy of cleansing goes on through fire, that’s why you can see that relationships go through a transmutation and deep change. Several aspects of your life are being cleared through the element of fire which resides in the heart.

All this is supported by the iridescent opal ray and the new harmonic frequency of light which contains all these codes from the Divine Light Matrix.The water element is also activated and purifies the Earth now through rain, floods and hurricanes. The Earth herself creates the appropriate field for the maturing of these new codes. We told you in the past that the element of fire is associated with lava, the movement of the tectonic plates; and the water element with emotion and the movements that happen through floods and hurricanes. 

You need to connect with Nature. Listen to her call and notice the signs which urge you to work inside you with a purpose, the clearing, restoration and activation of the new consciousness. This is your purpose and mission as you walk on the path of light and you are supported from all the forces of light. You are worthy to move on and achieve self mastery, activating understanding and compassion which are necessary in this journey. Beloved ones, the moment has come and we provide you all these tools for your ease and understanding.

The quality of gratitude with which you worked the last month, helped your field a lot in the assimilation of this information. We are happy for you! We now vibrate the frequency of all of these harmonics 8.8.8, 9.9.9, 10.10.10, 11.11.11, 12.12.12 in order to assimilate these new frequencies which come through the Central Sun of the Galaxy and are connected to the Photon Belt, and then anchored on Earth, transmitting vibrations of light to the planet. The Company of Heaven and us, the 33 Masters of Sirius, we greet you.

The 33 Masters of Sirius.

 

© 2004 - 2016 Angels House UniversityTM  - All Rights Reserved.

Copyrights and Terms of Use for the website www.angelshouse.eu