Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

The Goddess Returns to Aphrodite's Island!

On the wonderful island of Aphrodite, Cyprus, we spent one entire month while in August we were given the opportunity to escape for a little bit to a different scenery. A pleasant pause between the upheavals taking place on the social-economic scene which filled us with new pictures and positive energy for the new season.

Arriving to the island we gifted some days to ourselves for resting since the energies from the 6th Spiritual Awakening Festival kept assimilating in our energy bodies and also to the physical. The memories and the vivid dreams coming during sleeping times brought us more understanding about the group work we did those six days. So we had the time to go deeper to the energy shifts that began on summer 2010 and will continue this year.

Of course the sun and the beaches in Limassol and the broader area was an oasis for the intense energy “upheavals”. We enjoyed the sea surrendering ourselves in her arms which seemed so hospitable and the feeling of nurturing, joy and revitalization kept us for many days close to her.

Photographs from the wonderful island of Aphrodite, Cyprus!

Next in our small “adventure” on the island we visited many places exploring the natural scenery and the energy places in Cyprus. The island still holds the energy codes of the Light waiting to awaken for once more. Let’s not forget that Cyprus is characteristically named as “Island of the Saints”. You can visit hundreds of churches and monasteries while many of them are under the protection of Unesco and part of the global heritage. The entire island is a living pilgrimage on the hallowed ground where holy people walked. A deeply blessed land and one of the most important places where Mother Goddess was worshipped.

The Return of the Divine Female to Aphrodite’s Island!

From the history of Cyprus we know that many races came on the island as conquerors that left their signs and influences. An island that is geographically very important, a place of power, since it has many advantages on many levels like military, economic, trade and other. But the history has brought its effects on the island engraving a course of patriarchy which exists till our days on a high degree.

The consecutive wars, battles for survival and fights for freedom that continue till today on another level, acted in a way that the paradigm of the stronger and of imposition penetrated in the consciousness and energy fields. The religions and the preponderance of the male element to the female leaded to the establishment of the patriarchic model.

Obviously it was a natural consequence for the ancient wisdom to be lost after so many facts that are still reproduced by the media and the transfer of pain, hatred and grief from generation to generation. Cultivating these feelings in people and the one-side presentation of the information are holding people in separation that is perpetuated. Is there a hope to rise in the Light?

The Return of the Female Aspect: Achieving a New Balance.

Awakening the Divine Mother!

800px-La_naissance_de_Vnus

Among the ancient temples and monasteries, archeological sites and the natural scenery the ancient priests and priestesses of another time left their signs in order to awaken again in the consciousnesses of people. The land, the air of the island and the domed sky look so magical and different from any other place. An “unexplainable” aura spreads over like a veil that holds Cyprus in a safe field of Light.

The toponyms and the characteristic names given to the island (eg Dasoessa, Kioforos, Zoiforos, Zoigrafos, Aeria, Aphrodisia, Kerastia etc) and the mysteries and celebrations offered in honor of the Goddess reveal the worship of a powerful connection which held the island in prosperity (Mysteries of Kinirades, Zarkoria, Perioria, Aphrodisia etc). Worship to the Goddess of fertility, life and love. Even today, after so many years there is a sparkle waiting patiently to shine. Changing forms in the course of history, we detect even today for example, in an area of Cyprus the worship of Virgin Mary the Ahproditissa!

Continuing our exploration we visited the monastery of Mother Mary Chrysorogiatissa. At the yard of the church there are many arches where you can observe many graven symbols. On the front side of the arches all symbols are the same and on the back side there is succession of symbols. As you can see on the photo (part of the slideshow) they engraved a pentagram inside a circle. A symbol of Mother Goddess that shows the evolution of man/woman upwards – to the Light.  A symbol that was misunderstodd and has been misused.

The Goddess returns! Mother Mary Chrystorogiatissa was found on the 12th century. The rest buildings are dated back to the 18th century and is under the protection of Unesco. Also it is dedicated to “Our Lady of the Golden Pomegranate”! A symbol for Aphrodite, fertility and Mother Goddess...

Saint Hilarion Castle. A sacred place of serenity and tranquility!

4977432476_a1bd39db0d_o

Photographs from our trip to the Castle of Saint Hilarion & Bellapais Abbey!

Dedicating our trip as a pilgrimage to the hollowed lands of Cyprus we were guided to the occupied side of Cyprus where Saint Hilarion lived ascetically the last years of his life. This great ascetic-hermit is the ascended Master Hilarion we all know in the New Age movement. In his last incarnation he opened new paths and set a new paradigm. It is said that Saint Hilarion lived there. Hilarion left a "treasure" for all those who are ready to follow a path of dedication to Spirit that requires courrage and faith.

The energy at this place is very strong and electric. While you walk up the path with the steps leading to the castle, already a little farther from the entrance with the arch you can feel energy waves like electricity feeling you with hope, courage and enthusiasm. A welcome to this place where the hope and the Light is still held in the energy pouches, ready to open for once more to the light in order to transmit the joyful message of union of man/woman with God/Goddess.

The stunning view from the top of the mountain to the sea and the castle of Kyrenia the limitless blue of the sky, the green forest, the serenity and peace of this place weave an amazing combination for the senses and the spirit. Master Hilarion now holds in the inner planes the position of the Chohan of the 5th Ray – Science of the New Age. He opens new ways for the spiritual path and the purpose of our life.

Anchoring a Country of Light with a group of 33

New Beginning: Working with Jesus and Magdalene.

Beloved family of the Light, in August a portal of Light opened in the heart of Cyprus. Along with a group of 33 Light workers we shared a new beginning! The number 33 brings the qualities of unconditional service and therapeutic energy through love. A master number that brings spiritual growth. A perfect synchronization and a response to the call for group work for the building of the new paradigm and change of settled situations.

The Masters Jesus and Mary Magdalene shared their gifts with the group, bringing healing, information and unity to the consciousnesses. The Company of Heaven anchored a country of light above Cyprus, igniting an action of light in the grids. A lot of work took place, setting a foundation for the new course of the island. The information being channeled had to do also with the etheric crystals, the ancient temples and how important is Cyprus as a major point for energy transmition.

Beside all these we worked with the planetary hologram and Pakistan sending energy as a group for healing to the families and the broader area. The support and the living presence of Spirit in the place created a channel for the energies of change, the new path and liberation. A very blessed gathering that brought an opening in our hearts and successful seeding of the new paradigm for changing course towards the Light.

Deepening to the teachings of the Sacred Female – Magdalene’s Flame  & DNA Code Activation

The days that followed we presented two workshops in Limassol “DNA Activation” and “Magdalene’s Flame” where we continued with the Light work and deepened in the corresponding teachings. During a channeling Lord Melchizedek brought to the group much information about the diamond vehicle and the evolution of the double strand transmitting powerful activations to the participants and to the group.

Connecting the new information and the new codings of the DNA with the holy grail and the complete connection with the I Am Presence. This gift and activation allowed an expansion of the group consciousness for an anchoring of light frequencies in the fields that embrace the island and as a preparation for the opening of this year’s energy field.

Mary Magdalene awakened the memories of the primal circle of the Mother, bringing the codings of the sacred Flame of the female Christ and extending the teaching of truth, love and life for the group. The heart opening, the reconnection with the energies of the Twin Flame and the words of wisdom from Magdalene brought the hearts closer. The myrrh of the heart starts flowing again healing the wounds and restoring the pure joy and freedom in the consciousnesses.

Of course all these wonderful things we experienced and shared together couldn’t happen without your help and your physical presence. A bit thank you to everyone who opened your hearts and mind to receive this new information. Also we want to say a big thank you from our hearts to Rodia Matthews for all the support and for the opening she provided for this Light work. Her assistance with love, joy and enthusiasm was truly valuable for spreading and grounding this effort.

May this work be a firm foundation for the further expansion of the Light.

With love and gratitude,

Frixos Christodoulou & Paschalis Kazakopoulos

Please forward this article without atlerations or changes!

Angels House University: www.angelshouse.eu

© Intellectual Rights

You are Free to: Print, save in your P.C., share with friends, according to the following conditions: You must mention the author, the creator of this work and the website www.angelshouse.eu | The Following are Not Allowed!

 

© 2004 - 2016 Angels House UniversityTM  - All Rights Reserved.

Copyrights and Terms of Use for the website www.angelshouse.eu