Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

New Acceleration!

Good month to all human angels! Something that concerns many light workers I meet regularly is how to keep their balance in this period...

02-12-13

Photo from: Luis Montemayor in Flickr.

My experience of this new and rising vibrational acceleration taking place the last months on planetary level is that it is necessary to keep our self grounded and hold a balance on our twelve-chakra system. Otherwise you will experience strong fluctuations of energy at this time. This is true for all beings who are aligning now with the power of the human angel.

If you are not grounded while this force will be rising, you may feel that you are loosing connection with the physical reality and focusing on the higher dimensions. When this happened to me many years ago, I had the most beautiful experiences with star beings, the Sirian Masters and the lightships of the galactic federation of light. However my soul journeys started going higher, and I realised that if I didn’t ground myself soon, I would definitely leave the planet. So my guidance reassured me that I had to ground my energy on the physical level and jeep the balance in my higher chakras. The truth is that the ground work was hard, but in the next phase I had to pass through what I call: the final clearing of the grounding charkas, this of the Root, Sacral and Solar Plexus.

A human angel is a synthesis of human and angelic hypostasis. In the movement of light workers there is a tendency to focus towards the angelic or extraterrestrial aspect and ignore our earthly aspect. This process has nothing to do with the transformation of human to an angel, but with the synthesis between our human hypostasis and our angelic hypostasis in a perfect balance within our being, in our consciousness.

 In order for our lower chakras to support our higher angelic being they need to be very clear, open and ready to be accelerated on high vibration that require from us a 100% force. This means that each human angel will be fully grounded and comfortable regarding the material reality. Abundance is a reality and a right of everyone. Human angels always have whatever they need according to the current material conditions. This is the gift of a powerful base chakra. Whatever is needed is magnetized in their life and so there is no deprivation or struggle for survival. A human angel is also free from emotional dramas. A fully activate sacred chakra means that the existence has moved beyond sin and karma, in a place of complete acceptance and inner peace with the All.

Human angels create peace because they know that the Earth is a kind and sweet planet, who is supported by the love of Father-Mother God, and that the emotional dramas and violence are illusionary games played by the lower astral levels. When the sacral chakra rotates in full acceleration, all emotional dramas drop away to create full clarity and peace.

The human angel is also not mastered or controled by the energy of the solar plexus to their mind. For many people this is the most difficult step, because the egoistic thinking resists while the solar plexus reaches the maximum spin. When in full spin our mind becomes what it should always be, part of the Αll and not a prevalent energy of our being. You may notice that your mind is overactive while it tries to keep up with the increasing vibrational acceleration of your entire light body.

However this will settle down and will accept the new balance as soon as it realises that it is safe in this new energy field of the white - pearlescent light that was established with the recent portal activation (11.11.13). And so when this necessary grounding is achieved the heart chakra will be able to function as the center of being, giving us access to the higher dimensions of consciousness.

The angelic energy on our planet empowers us minute by minute going by and is now available to everyone to work with it in a deep way. Angelic Reiki is one of the most effective ways to help your self and loved ones in this powerful upgrade process of the light body we are going through this period. For you that your heart seeks for this union, we invite you this month to experience it.

 

The Revelation of the Human Angel has come!

 

While you will be approaching the moment of full upgrade, there will be a pause or something like a moment in time and space where it seems that nothing is happening at all. This is a void space or something similar to the space of a womb in which - while you will be unifying all aspects of your being and the birth of the new personality or energy as a human angel - you will have the opportunity to be totally with your self and with who you are.

This pause may last many months while your inner vibrations will be increasing the outer will seem that they become slow. Many of you will experience this transition with a feeling of tiredness, feeling unable to cope with your normal workload.

In essence, you will be experiencing a rapid rising in the analogy of the vibrational spin, and indeed you will have the need to lower your rhythms with the outer world in order to allow the completion of the inner upgrade.

In this space of the void you will face your self, facing your true face as it was. You will embrace your Divine Self and release the fears and insecurities of the lower being. You will discover that you are and always were safe and protected. You will discover love and peace within you. You will find your inner serenity. In that moment you will be rocketed into the white and pearlescent light!

One more human angel is born on the New Earth!

Peace, blessing and love to everyone.

Paschalis Kazakopoulos.

 
 

© 2004 - 2016 Angels House UniversityTM  - All Rights Reserved.

Copyrights and Terms of Use for the website www.angelshouse.eu