Επανακυκλοφορεί

goddess fbook profile

Ένα χρόνο μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο που αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο επιστρέφει και επανακυκλοφορεί σε ψηφιακή έκδοση!

Έντυπη Έκδοση

Ψηφιακή Έκδοση

Transition to our New Self!

To perasma sto neo eafto

Photo from: Philippe Sainte-Laudy in Flickr.

I greet you all through the peace of the heart. The last period I’ve been thinking that many times in our life we find ourselves in a transitional phase from an old state to a new state of being...

This intermediary transitional stage became more intense the last years in the lives of many people since several parameters are changing in rapid rhythms in our daily life.

Generally we could say that there is a wrong focus regarding the intentions we may hold about the future and regarding our life and how it flows on the now. This is the space surrounding us, our work, family and relationships.

We tend to attach to the past or to the old situation with an expectation that we will manifest a future in the way we had planned it, even if deep within we know that something has changed and things are not the same any more.

All of these are in the mind and not in the heart.

This is a major difference unfolding now and more people can realize that the messages of the heart are far more essential and that they can create a life they truly love.

If we give importance to the plans of the mind and hook on them we loose the joy and our power while we lay our hopes and energy to something that hasn’t been created yet but is somewhere in the future.

 

Making the next step into the new reality!

 

Since December 2012 and the opening of the new cycle many have felt this emptiness within regarding the old and new reality - and this is fine.

Many times we cannot explain it and there comes up confusion on how to face life right now. So we find a part of our self not resonating with the new reality because it keeps leading us like an autopilot to old habits that are based on a reality which is essentially over.

We could liken it to the dying process of the soul passing from physical incarnation to spirit. We know that many souls going through this process don’t realize at the beginning that they have died in their old life and they remain stuck for a period in the earthly field and between dimensions. In order for these souls to move forward they have to merge with the light that opens up during the bardo process and to pass into a new dimension of light which will lead them into a new incarnation.

So we can understand that - even we are still in physical incarnation - many parts of our self that resonated with the old vibration have died. We completed a great percentage of our soul plan, many lessons and part of the mission we came here to fulfil. Also a lot of karmic contracts have been completed. The pain of the identification with our old self has died, patterns and beliefs, old ways of survival and plans of the mind.

Deep inside we know that they don’t work in our life any more even though we may still hold a position of non acceptance or denial to this truth, putting more and more effort and energy to keep the old and its supposed security, whatever this means to each situation.

So we need to pass into a new reality and embrace our new authentic self. We look like the snakes shedding their skin. Some are still attracted from the old, others look at the dust from the ruined buildings of the mind creations.

Some keep fighting every day with the illusions of the old energy believing that there isn’t any other option and thus remain stuck in these old situations. Many people have no idea where to direct their choices in order to see a new dawn..

This state brings a lot of stress and disorientation, depression, worry and confusion.

For some others reality has changed completely; the way they lived a couple of years before and how they are now. For others it was a kind of a more esoteric death thus being presented with a greater difficulty of realizing, understanding and facing it.

This change happens on all levels of our light body and all dimensions around us. For many people this is translated as changes in many aspects of their life. For others this change is more esoteric but it doesn’t mean that it will not affect the outer reality in various ways.

Even if we are in work that is satisfactory or in a fulfilling relationship, we may still feel confused if we are in the right work for us or if we have the right relationship maybe we feel confused and upset and keep wondering why.

All this happens as our soul gets off the old garments in order to embody more light in our consciousness and everyday life.

So this could mean that as you release your old skin rising into the new, you many get off worn-out relationships, your work or you may move to another city or country. If this is in your divine plan know that it will be fulfilled. For other people it could mean that all the aspects of your life have risen in a new way but your inner alignment hasn’t stabilized yet, for example on how you perceive your daily life through these new aspects.

So your work may be fine but you would like a more healthy balance every day; giving more attention to people around you and more space like what you did correspondingly for your work. Or you may wish to move into a more creative life that embraces greater harmony for you and the people around to you.

Regarding relationships maybe your current love relationship flows well but the old way of expression is not working anymore and you need to find a new base, assimilating a bigger and more balanced version of what you experience now - balancing the sacred male and sacred female energy within. This will result in a more harmonious everyday contact with your partner, giving you all the dynamic to co-create together the new reality you will experience from now on. Next you many need to consider the process that your partner goes through in order to make this transition together without pulling each other down.

Our universal soul is calling us to now bring greater balance, more heart opening, expressing our authentic Self every moment in everything we do and this is truly a revolution of love from the essence of our flame.

 

A simple meditation for this period!

 

If you feel that you are experiencing this emptiness you can experiment with this simple meditation:

Close your eyes, take these 2-3 breaths, giving time to yourself to relax...

Feel your body and the sensations coming around you and deepen into the feeling of the presence...

See your old self walking away like a snake shedding its skin, and see your new Self who has risen, ascending towards the top of the mountain, slowly and steady moving towards the sun...

As you walk up the top of the mountain you feel the resistance. Keep walking knowing that you are getting there, insisting to the attraction of your heart for the union with the light...

As you reach the top of the mountain, close your eyes and feel the sun coming in your body...

Feel the sun around you, the freedom and the air around your aura. Open your hands up to the sky and affirm:

Now I’m ready for the new step!

I am ready to become one with the dreams of my heart!

Feel the energy flooding you all the way top-down...

All the sensations of your body expand and your aura finds a new position around your new self... You may now open your eyes walking steadily in the new reality...

How do you feel?

Has the reality around you changed? 

You may repeated this excercise several times till you embody this new reality..

I greet you loved ones,

Paschalis Kazakopoulos.